Electrolytic Capacitor 220UF 6,3V, 16V, 25V, 35V, 50V, 63V (10 pcs)

1.703.00

Clear
Share

    Electrolytic Capacitor 220UF 6,3V, 16V, 25V, 35V, 50V, 63V (10 pcs)

    volts

    6,3V, 16V, 25V, 35V, 50V, 63V